سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشجوی کارشناسی ار
روح اله حسن پور – دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشجوی کارشناسی ار
نقدعلی چوپانی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، استادیار، دانشکده

چکیده:

رفتار مکانیکی پیرامون انتهای ترک و ضرایب شدت تنش بحرانی در نوک ترک از فاکتورهای مهمی هستند که باید در شبیه سازی و طراحی قطعاتی که دارای شکاف ذاتی یا احتمال ایجاد ترک در آنها وجود دارد، مورد توجه قرار گیرند. در این مطالعه مکانیزم شکست مود مرکب آلیاژ AL 2024-T3 بر مبنای آزمایش آرکان با روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه و دستگاه با استفاده از نرم افزار المان حدود شبیه سازی شده و تحت زوایای بارگذاری مختلف از صفر تا ۹۰ درجه به نسبت هر ۱۵ درجه، برای بدست آوردن ضرایب شدت تنش بی بعد در حالتهای مود کششی خالص، برشی خالص و مرکب قرار گرفت. مقادیر ضرایب شدت تنش بی بعد و انرژی کرنشی آزاد شده و انرژی محاسبه شده توسط انتگرال J در نوک ترک برای هر یک از حالتهای مذکور تحت زوایای مختلف بارگذاری استخراج شده است. و مشاهده گردید که با افزایش نسبت طول ترک، a/w، ضرایب شدت تنش بی بعد مود کششی و برشی خالص نیز افزایش می یابد ولی این افزایش در رابطه با مود کششی خالص نسبت به مود برشی خالص محسوس تر است. و همچنین سهم بارگذاری مود کششی و مود برشی در زاویه بین ۶۰ و ۷۰ درجه، یکسان می شود.