سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شبیه سازی عددی روند رسوب گذاری مخازن در مرحله بهره برداری، کمک زیادی بـه مـدیریت بهـره بـرداری از مخازن سدها می نماید . این کمـک مـی توانـد شـامل پـیش بینـی رفتـار رسـوبی مخـازن و کمـک بـه تنظـیم دستورالعمل های اجرایی مدیریت رسوب در زمان بهره برداری باشد . سناریوهای مختلف رسوب گذاری مخازن را می توان به کمک مدلهای عددی مـورد بررسـی قـرار داد . در چنـین شرایطی مطالعات مدل عددی و پیش بینی فرآیند رسوب گذاری در مخازن می توانـد چگـونگی اعمـال مـدیریت این چنینی یک مخزن را مشخص نماید . در این مقاله به کمک داده های سد سفیدرود با توجه به خصوصیات سد، تغییرات مورفولوژی مخ زن در اثر رسوب گذاری ، با استفاده از مـدل عـددی GSTARS3 و سیـستم اطلاعـات جغرافیایی GIS بررسی شده است . روند رسوب گذاری مخزن سد مورد نظر در درازمدت بـا مـدل مـذکور شـبیه سازی شده، محل ها و میزان رسوب گذاری شناسایی، روند شکل گیری دلتای رسوبی پیش بینی شده است