سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین دارمی زاده – کارشناس ارشد، شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی – ماهشهر
محمدرضا انصاری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق شبیه سازی عددی جریان در محفظه احتراق به صورت توام و از خروجی کمپرسور تا ورودی توربین است . کارهای قبلی انجام شده ، بر اساس شبیه سازی جریان در قسمتهای مختلف محفظه به صـورت مجـزا بـوده اسـت . در این کارها غالبا از شرایط مرزی استخراج شده از روابط تجربی و نیمه تجربی استفاده می گردیده که غالبـا تـوام بـا خطـا مـی باشد . در کار حاضر جریان در یک محفظه احتراق حلقوی کاربردی شبیه سـازی و نتـایج مـورد تحلیـل قـرار گرفـت . نتـایج تجربی در مورد این محفظه به صورت توزیع ضریب بازیاف ت فشار استاتیکی در پوسته بیرونی و درونی محفظه و تقسیم جریان در بین سوراخهای ناحیه های مختلف محفظه که از روش آزمایشگاهی و تجربی محاسبه شـده انـد در دسـترس مـی باشـد . مقایسه نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی موجود نشانگر تطابق خوب جوابها است .