سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید منتظری – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
علی اکبر دهقان – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

بادگیرها بخشی از سازه های ساختمانی هستند که درگذشته در ساختمانهای مناطق کویری ایران مانند شهرهای یزد، کاشان و کرمان بکار گرفته می شده اند. هدف اصلی استفاده از این سازه در بناها علاوه بر زینت بخشیدن به نمای ساختمان، القاء جریان هوای بیرونی به فضای داخلی ساختمان و ایجاد گردش طبیعی هوا در آن در غیاب سیستمهای تهویه مطبوعمکانیکی فعلی بوده است.بادگیر با جذب مناسب جریاهوای بیرون و هدایت آن به فضای زیر آن به عنوان یک سیستم تهویه طبیعی غیر فعال عمل میکند. در این مقاله، تاثیر حضور بادگیری در القاء جریان هوا به داخل فضای زیر آن، با استفاده از نرم افزار فلوئنت به صورت دو بعدی شبیه سازی عددی شده است. در این شبیه سازی عددی، جریان دو بعدی، تراکم ناپذیر ، غیر دائم، لزج و آشفته در نظر گرفته شده است. جهت مدلسازی آشفتگی، مدل k-e مورد استفاده قرار گرفته است. در این بررسی جزئیات توزیع سرعت و فشار در داخل بادگیر، فضای بیرونی اطراف آن و فضای داخلی زیر بادگیر از جمله فضای نشیمن و حیاط به دست امده است. همچنین تاثیر سرعت وزش بادف ابعاد دریچه های ورودی و خروجی و نیز ارتفاع تیغه میانی بادگیر بر توزیع سرعت و فشار در فضاهای مورد اشاره، بررسی و تحلیل گردیده است.