سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن حامدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهرا
موسی اسمعیل زاده – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه

چکیده:

استحکام مکانیکی جوشکاری مقاومتی سر به سر متاثر از پارامترهای مختلفی از قبیل جنس قطعات، هندسه قطعات، میزان تداخل دو قطعه در حین عملیات جوشکاری (نیروی اعمالی) و سیکل حرارتی ناحیه جوش (شدت جریان الکتریکی، مدت زمان برقراری جریان، سیکل خنک کاری) است. مهمترین پارامترهای موثر و قابل کنترل در این روش جوشکاری سه پارامتر مقدار جریان، مدت زمان اعمال جریان و مقدار نیروی اعمالی هستند. دو پارامتر مقدار جریان و مدت زمان اعمال جریان از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار هستند. نیروی اعمالی به منظور ایجاد درگیری و پیوستگی ناحیه جوش مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله کمک یک تحلیل کوپله الکتریکی – حرارتی تاثیر دو پارامتر مقدار جریان و مدت زمان اعمال جریان بر روی چگونگی توضیع حرارت در قطعه مورد آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مقاومت ناحیه تماس به صورت تابعی از درجه حرارت و فشار سطوح تماس در نظر گرفته شده است. خصوصیات فیزیکی قطعات از قبیل ضریب هدایت حرارت، ظرفیت گرمای ویژه ، ضریب انبساط حرارتی و مقاومت ویژه به صورت تابعی از درجه حرارت لحاظ گردیده است. سپس تاثیر مقدار جریان و مدت زمان اعمال جریان بر روی دمای ناحیه تماسو همچنین طول ناحیه جوش بررس شده است. مقادیر مناسب برا یجوشکرای قطعه مورد آزمیاش تعیین شده است.