سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فغورمغربی – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد گیوه چی – دانشجوی مقطع دکتری عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نتایج تحلیل غیر دائمی جریان که بر طبیعت واقعی جریان انطباق بهتری دارد، بر پایه معادلات پیوستگی حاکم بر حرکت سیال بدست می آید. در معادلات حاکم بر جریان غیر دائمی در کانالهای باز پارامترهای مختلفی از جمله شیب کف کانال، زبری کف، مؤلفه های شتاب محلی وانتقالی جریان، هندسه بسترجریان و دبی جریان مؤثر میباشند. در این مقاله اثر پارامترهای شتاب بر نتایج تحلیل جریان غیر دائمی در کانال باز، با سه نوع سطح مقطع مستطیلی، مثلثی و ذوزنقه ای بررسی و ارائه شده است و ضمن تایید اثر غالب پارامترنسبت به ترمهای شتاب معادله ممنتم ، دیده شده است کهماکزیمم اختلاف دبی حاصل از تحلیل دائمی و غیردائمی جریان با در نظر گرفتن هرسه پارامتر شتاب در مقطع مثلثی تقریباً ۱/۱۳، در مقطع مستطیلی ۸/۱۱ و در مقطع ذوزنقه ای ۱/۱۴ درصد دبی در حالت دائمی بوده و درصورت در نظر نگرفتن اثر پارامترو منظور نمودن فقط دو پارامتر دیگر شتاب، این اختلاف در کلیه سطح مقطع ها به تقریباً ۳/۰ درصد دبی در حالت دائمی کاهش می یابد که مؤید نتیجه گیری فوق الذکر است. ضمناً با تغییر اندازه گام مکانی و زمانی در روش عددی مورد استفاده جهت مدل کردن جریان غیر دائمی مشخص گردید که این دو فاکتور در نتایج تحلیل مؤثربوده و با کاهش اندازه گامهای مکانی و زمانی، مقدار اختلاف دبی درتحلیل دائمی و غیر دائمی جریان افزایش می یابد و با افزایش اندازه گام ها نتایج تحلیل غیر دائمی جریان به حالت دائمی نزدیک میشود.