سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکا
علیرضا رضایی برمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مه
سیدمحمد سیدمحمودی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه تبریز – دانشکده فنی – گروه مهندسی مکا

چکیده:

بررسی دینامیک یک حباب در مجاورت یک سطح صلب یکی از مهمترین زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد پدیده کاویتاسیون می باشد . این مطالعات ابتدا بصورت تجربی و با استفاده از عکسبرداری سریع شروع شد . آزمایشات نشان دادند که یک حباب کاویتاسیون در کنار دیواره های صلب ، سطوح آزاد آب ها ، دیواره های ارتجاعی و در حضور نیروهای شناوری و یا در معرض جریان های مختلف سیال رفتارهای کاملا متفاوتی از خود نشان می دهد ، یکی از روش های دقیق مطالعه حباب ها استفاده از روش المان های مرزی است . ویژگی بکار رفته در این روش شامل تبدیل معادله دیفرانسیل جزیی که توصیف کننده رفتار کمیت نامعلوم در درون و روی مرز دامنه حل است به یک معادله انتگرالی در برگیرنده جملات مرزی و نهایتا حل عددی این معادله انتگرالی می باشد . آنچه در این مقاله ارائه می شود استفاده همزمان روش المان های مرزی و روش تفاضلات محدود برای بررسی عددی دینامیک یک حباب کاویتاسیون در مجاورت یک سطح صلب است . نتایج عددی بدست آمده با نتایج تجربی تطابق کامل دارد .