سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرخ خالدی – کارشناسی ارشد – دانشگاه ارومیه – دانشکده فنی
سیدمهدی پسته ای – استادیار – دانشگاه ارومیه – دانشکده فنی
ایرج میرزایی – استادیار – دانشگاه ارومیه – دانشکده فنی

چکیده:

در مقاله حاضر ضریب انتقال حرارت جابجایی از سطح خارجی لوله های مارپیچ به روش عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نخست با مدل کردن یکی از کارهای تجربی ومعتبر انجام شده در گذشته، در محیط یکی از نرم افزارهای موجود دینامیک، سیال محاسباتی به عنوان آزمایشگاه مجازی و مقایسه داده های حاصل از این مدل با نتایج تجربی مذکور، کار حاضر اعتبار دهی شده است. سپس با ارائه پیشنهادهایی سعی در بسط مطالعات در زمینه مذکور شده که برای این هدف با تغییر دادن شکل سطح مقطع لولهو همچنین وضعیت قرارگیری لوله در مقابل جریان هوای گذرا (از نظر افقی یا قائم بودن لوله)، در سرعت ها و اعداد رینولدز مختلف بین ۷۵۰۰ تا ۵۵۰۰۰، تاثیر دو نوع پیشنهاد فوق بر روی ضریب انتقال حرارت جابجایی خارجی برای دو لوله مختلف مورد ازمایش با نسبت گام به قطرهای متفاوت (۱/۳۰۶۳ و ۱/۵۲۷۵ ) بررسی شده است. نتایج بطور قابل ملاحظه ای دلالت بر بالا بودن ضریب انتقال حرارت جابجایی از لوله های مارپیچ با سطح مقطع دایروی در مقایسه با همان لوله ها با سطح مقطع مربعی شکل، همچنین وضعیت قرارگیری قایم لوله ها نسبت به وضعیت افقی آنها در مقابل جریان هوای عبوری دارد.