سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین عجم – استادیار گروه مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده مهندسی شهید
فرزاد آریانا – استادیار گروه مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده فنی-گروه مهند
امین نامجو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان-دانشکده

چکیده:

در این مقاله اثرات ناپایداریهای ایجاد شده در جریان تیلور- کوئت بر میدان دما و سرعت با استفاده از روش عددی المان محدود مورد مطالعه قرار می گیرد. ناپایداریهایی ایجاد شده در جریان به صورت گرداب ه هایی در امتداد محور استوان هها مشاهده می گردند . این گرداب ه ها را گرداب ه های تیلور م ی نامند و حالت تقارن محوری دارند. از آنجا که بیشتر پژوهشهای انجام گرفته بر اساس سیال نیوتنی و با صرفنظر کردن از اثرات انتهایی بوده است، در ک ار حاضر با در نظر گرفتن اثرات انتهایی برای یک سیال غیرنیوتنی با ویژگی شیرتینینگ ۱و مدل کریا ۲، در حالت تقارن محوری ابتدا به بررسی اثرات شیرتینینگ و نسبت شعاعها بر ناپایداری جریان م ی پردازیم . سپس تاثیر ناپایداریهای ایجاد شده بر میدان سرعت و میدان دما مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین نحوه تغییرات شار حرارتی ایجاد شده از دیواره استوانه داخلی و تنش برشی وار د بر آن نیز به دست آمده است . نتایج به دست آمده برای سیال نیوتنی تطابق خوبی با پژوهشهای گذشته نشان م یدهد.