سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین نامجو – دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مکانیک
حسین عجم – استادیار ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی مکانیک
فرزاد آریانا – استادیار ، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشکده فنی ، گروه مهندسی مکا

چکیده:

در این مقاله اثرات ناپایداریهای ایجاد شده در جریان تیلور – کوئت – پوزیلی بر میدان دما و سرعت با استفاده از روش عددی المان محدود مورد مطالعه قر ار می گیرد . ناپایداریهایی ایجاد شده در جریان تیلور – کوئت به صورت گردابه هایی در امتداد محور استوانه ها مشاهده می گردند . ایـن گردابـه هـا را گردابه های تیلور می نامند و حالت تقارن محوری دارند . جریان محوری موجـود در جریـان تیلـور – کوئت – پوزیلی تاثیر چشمگیری بر رفتار میدان سرعت و دما دارد . از آنجا کـه بیـشتر پژوهـشهای انجام گرفته بر اساس سیال نیوتنی و با صرفنظر کردن از اثرات انتهایی بوده است، در کار حاضر بـا در نظر گرفتن اثرات انتهایی برای یک سیال غیرنیوتنی با ویژگی شـیرتینینگ ۲ و مـدل کریـا ۳ ، در حالت تقارن محوری به بررسی تاث یر ناپایداریهای ایجاد شده بر میدان سرعت و میدان دما پرداختـه شده است . همچنین نحوه تغییرات شار حرارتی ایجاد شده از دیواره استوانه داخلی و تـنش برشـی وارد بر آن و تغییرات عدد ناسولت نیز به دست آمده است . نتایج به دست آمـده تطـابق خـوبی بـا پژوهشهای گذشته نشان می دهد .