سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی شروانی تبار – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
محمدحسن جوارشکیان – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک
وحید نیری – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

یکی از فرآیندهای حرارتی ک ه برای افزایش سختی سطحی قطعات فلزی مورد استفاده قرار مـی گیـرد کوئینچینـگ (quenching )است . در این روش از طریق سرد کردن سریع قطعه فلزی خواص مورد نظر به آن منتقـل مـی شـود . دراینکار , بر حسب خواص مورد نیاز , ممکن است از مایعات و یا گازها به عنوان سیال خنک کننده است فاده شـود . مهمتـرین عوامل در این کار مقدار ضریب ان تقال حرارت و همچنین توزیع یکنواخت آن روی سـطح قطعـه مـی باشـد . عـدم توزیـع یکنواخت ضریب انتقال حرارت باعث به وجود آمدن عیوب مکانیکی می شود . در این مقاله مقدار عدد نوسلت بـه عنـوان معیار ضریب اتنقال حرارت در پیرامون یک استوانه کوتاه ( با نسبت قطر به طول بزرگ ), با شـرایط مختلـف اغتشـاش در جریان بالادست در گوئینچینگ با جریان هوای سریع مورد مطالعه قرار گرفته است و در انتهـا ضـرایب تـابع نوسـلت بـر حسب رینولدز برای شرایط مختلف بالا دست حساب شده است .