سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدتقی شروانی تبار – دانشیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
قیام اسلامی – کارشناس ارشد – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
وحید فرهنگ مهر – کارشناس ارشد – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق تاثیرشکل دیواره یاتاقان بر روی توزیع سرعت، فشار، تنش برشی در میدان جریان دو بعدی توسط یک روند عددی بررسی شده است . در روند عددی فوق از یک الگوریتم فشار مبنا برای حل معادله ناویر استوکس استفاده شده و گسسته سازی شار ها در روی سطوح سلول با دقت مرتبه دو بالا دست انجام گرفته است . شکل دیوارههای بالائی هندسه مورد مطالعه خطی، نمائی و همگرا – واگرا در نظر گرفته و دیواره پایین با سرعت ثابت حرکت می نماید . بمنظور اعتبار بخشیدن به نتایج شبیه سازی فوق، روند تحقیق بصورت تحلیلی نیز انجام گرفته است . مقایسه نتایجعددی و تحلیلی، نشان می دهد که اختلاف فشارایجاد شده در حالتی که دیواره بالایی همگرا – واگرا باشد نسبت به حالت دیواره خطی و نمایی بیشتر هست و نیز وجود توئمان همگرایی و واگرایی
در فاصله بین دو دیواره یاتاقان در حالت فوق، باعث تولید فشارمنفی، جریان معکوس و در نتیجه ایجادپدیده کاویتاسیون می شود .