سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حسن توسلی – تهران،اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزری،
سمیه مهرابیان –
مریم آقایی –

چکیده:

در این پژوهش، کندگی لیزری بخار مس در حضور گاز هلیوم ۱ اتمسفری بررسی شده است. معادل یک بعدی رسانش گرمایی با در نظر گرفتن ذوب و تبخیر در سطح مس حل شده و با درنظر گرفتن یونش بخار و تشکیل پلاسما ، پارامترهایی چون دمای پلاسما ، سرعت بسط و دانسیته الکترونی محاسبه شده اند . در مرحله نهایی، توزیع زمانی و فضایی تابش طیفی مس در سه طول موج۵۱۰، ۵۱۵ و ۵۲۱ نانومتر در ۱۰۰ نانوثانیه ی اول بدست آمده است. نتایج شبیه سازی با اطلاعات تجربی تابش طیفی مس مطابقت دارد.