سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نتایج بدست امده از انالیزهای دینامیکی انجام گرفته بر روی خاک رس توسط نرم افزارهای متفاوت، با هم مقایسه گردیده است. بارگذاری وارد بر مدل دو نوع هارمونیک و طبقهزلزلهبوده و بصورت تاریخچه زمانی شتاب، به بستر سنگی اعمال شده است. در بارگذاری نوع دوم، از طیف زلزله السنترو استفاده شده و در هر دو نوع بارگذاری، فرض شده است که بستر سنگی در کف مدل قرار دارد. آنالیزها ابتدا به صورت یک بعدی توسط نرم افزارهای NERA , EERA صورت گرفته است. سپس برای مدلسازی واقعی تر، آنالیزهای دو بعدی و سه بعدی توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام شد و شتابهای خروجی در همه حالات یک بعدی ، دو بعدی و سه بعدی در فواصل مختلف با هم مقایسه گردید. در مرزهای کناری مدل جابجایی افقی و ر کف مدل جابجایی افقی و قائم مقید شده است. در آنالیزهای دو بعدی برای کسب نتایج واقعی تر و جلوگیری از انعکاس امواج از مرزهای کناری به داخل مدل، از المانهای نیمه بینهایت و مرزهای جاذب انرژی استفاده شده است.