سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار گروه مهندسی مکانیک- گروه مهندسی مکانیک- دانشکده فنی- دانشگاه
علیرضا رفیعی بیدختی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی-گروه مهندسی مکانیک- دانشکده فنی- دانشگاه تبر

چکیده:

مسائل زیست محیطی (تخریب لایه اوزون و پدیده گلخانه ای) عامل اصلی تغییر انتخاب سنتی سیالات عامل تبریدی برای سیستم های خاص با توجه به موارد کاربردی مربوطه می باشد. در این راستا، راندمان انرژی مهمترین پارامتر و به عنوان کلیدی در روند انتخاب مخلوطهای تبریدی جایگزین است. از آنجائیکه چگالش در لوله های عمودی اساساً از نوع فیلمی بوده و الگوی حلقوی قسمت اعظم فرآیند چگالش را در بر می گیرد در کار حاضر بررسی عددی چگالش لایه ای مخلوطهای تبریدی غیر آزئوتروپ (R12/R22(%76/24wt و (R134a/R22(%76/24wt که میرد R134a به عنوان جایگزین R12 پیشنهاد شده، تحت شار جرمی و شار حرارتی یکسان – در لوله عمودی و رو به پایین – انجام گرفته است. معادلات بقاء جرم، ممنتوم، انرژی و گونه های شیمیایی برای هر دو فاز با استفاده از روش تفاضل متناهی بطور همزمان حل می شوند. در آنالیز، مدل موجهی جهت بیان اثرات موجی بر انتقال حرارت و ممنتوم در نظر گرفته شده و جهت تعیین ویسکوزیته مؤثر از دو مدل طول اختلاط پرانتل و k-ε استفاده شده است. نتایج اصل از ضریب انتقال حرارت متوسط مخلوط (R11/R114(%35/65wt توافق نسبتاً خوبی با نتایج تجربی داشته و نتایج مربوط به مخلوطهای R134a/R22 و R12/R22 نشان می دهند که ضریب انتقال حرارت متوسط مخلوط R134a/R22 افزایشی در حدود ۲۲% با استفاده از مدل طول اختلاط پرانتل و افزایش تقریبی ۳۲% با استفاده از مدل k-ε نسبت به مخلوط R12/R22 دارد.