سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشگاه مکانیک
حبیب امین فر – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
داود سلیمی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

در کار حاضر یک تحلیل عددی برای محاسبه انتقال گرما تحت الگوی دو فازی حلقوی برای مبردهای دوگانه جـایگزین در یـک لوله قائم و رو به پائین انجام شده است . معادلات اصلی برای هر یک از فازها با استفاده ا ز یک روش عـددی و بـا تکیـه بـر روش حجـم محدود حل شده است . جهت اعمال تاثیرات امواج در اینترفیس بر انتقال مومنتوم و گرما از م دل موجی سوزوکی استفاده شده است و برای محاسبه خواص مخلوط مبرد ها از معادله حالت R134 a و برای محاسبه ک سر مولی هر جز در مجاورت اینترفیس کـه بـر ای حـل معادلـه حالت اساسی لازم می باشند، از مدل تعادل ایده آل رائولت و مدل تعادل حقیقی استفاده شده است . وبرای ارزیابی صحت محاسبات از نتـایج تجربی R11+R114 استفاده شده است که مدل تعادل حقیقی نزدیکی بیشتری را به نتایج تجربـی نسـبت بـه مـدل تعـادل ایـده آل نشـان که جایگزین مناسبی محسوب میشوند نیز مورد بررسی قرار گرفته انـد و نتـایج هیـدرودینامیک و انتقـال R134a+R22 .میدهد مخلوط گرما و جرم آنها در فرایند تقطیر ارائه شده است .