سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی سویزی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی،گروه فیزیک، دانشکده علوم
رضا مسعودی – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برای مطالعه پدیده عدسی حرارتی در لیزرهای Nd:YAG که توسط سه آرایه لیزر دیودی به شکل عرضی پمپ می شوند از روش المانهای مرزی بهره جسته ایم . در ابتدا تابع توزیع انرژی پمپ را محاسبه کرده ایم . سپس با استفاده از روش عددی المانهای مرزی معادله ایستای انتقال حرارت را حل نموده ایم و تابع توزیع ضریب شکست کریستال لیزر را به دست آورده ایم . در انتها با عبور یک جبهه موج تخت از طول کریستال جابجایی فاز اعمال شده روی جبهه موج را به دست آورده و با برازش آن با جبهه موج کروی فاصله کانونی معادل را محاسبه کرده ایم . نتایج این مدل را با نتایج به دست آمده از روش عددی تفاضلهای محدود مقایسه نموده ایم که اختلاف بسیار کمی مشاهده شده است .