سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه روغنیان جهرمی – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
عبدالرسول پیشاهنگ – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
محمدصادق روزی طلب – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری
عبدالرضا یزدانی – شرکت برق منطقه ای فارس – معاونت بهره برداری

چکیده:

هـــر ســـاله تعـــدادی از ترانســـفورماتورهای زمـــین در ایستگاههای شرکت برق منطقه ای فارس معیوب می گردند لذا مطالعه و بررسی علت سوختن آن ها ضرور ت پیدا کرده اسـت . طبق آمار، حوادث در پستهای فیوزی که سیستم حفاظتی آنهـا ناقص بوده بیشتر اتفـاق مـی افتـد . اگـر عامـل هـای سـوختن ترانسفورماتور زمین را به دو دسته جریان ی و ولتـاژی تقسـیم نمائیم بررسی ه ا نشان می دهد که جریانها ی اضافی در این امر موثرتر بوده اند . معمـٌـولا در عمــل از نظــر نحــوه کــارکرد، حفاظــت و یــا مدلسازی ترانسفورماتور زمین اطلاعات کمتـری وجـود دارد . در این مقاله ضمن بیان این موضوع ، همـراه بـا شـبیه سـازی، عوامل سوختن ترانسفورماتور زمین تشریح مـی گـردد ، سـپس پیشنهاداتی در خصوص طرح و تنظیم سیستم حفـاظتی ارائـه می گـردد کـه ضـمن عـدم تحمیـل هزینـه اضـافی، سـوختن ترانسفورماتور زمین را بسیار کاهش خواهد داد .