سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین حاجی قهرمانی – گروه علوم درمانگاهی آموزشکده دامپزشکی
علی سوخته زاری –

چکیده:

آرتروگریپوز عبارت است از انقباض دو طرفه و پا یدار چهار اندام حرکتی گوساله که با خمیدگی دائمی مفاصل مشخص می شود . این عارضه ممکن است توأم با کیفوزیس، تورتیکولیس و کجی گردن باشد . این عارضه سبب سخت زائی شده و معمولا " در مرحله دوم زا یمان تشخیص داده می شود . گوساله ها ی متولد شده بسته به درجات مختلف درگیری سیستم اعصاب مرکزی و شاخ شکمی طناب نخاعی، مرده به دنیا آمده یا دچار اختلالات حرکتی و آسیب ها ی مغزی می باشند . در این تحقیق بین سال ها ی ۱۳۸۳-۱۳۸۶ موا رد بیماری آرتروگر یپوز و علل مسببه آن در گاودار ی ها ی سنتی و صنعتی اطراف خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت . به نظر می رسد که از بین عوامل مختلف ذکر شده در منابع ، تغذیه از گیاهان جنس گون ( آستراگالوس ) ، اکسی ترو پیس و شوکران کبیر، استفاده از دارو ها ی خانواده بنز یمیدازولی و درگیری گاوان آبستن با بیماری ها ی ویروسی، سبب بروز موارد متعدد ا ین بیماری در منطقه خرم آباد شده است . ازمجموع ۱۳مورد ثبت شده، ۷ مورد (۵۳/۸۵%) در گاوان بومی منطقه که چرا ی آزاد از مراتع با تراکم بالای گونه ها ی مختلف گون داشته اند د یده شد . در مطالعه تار یخچه بروز بیماری مشاهده شد که ۳ مورد (۲۳/۱%) متعاقب استفاده ا ز داروهای ضد انگل بنز یمیدازولی در ۴۵ رو ز اول آبستن ی بروز کرده است . مشاهده مواردی از عارضه مذکور در گاوانی که طی دوره آبستن ی مبتلا به بیماری ها ی و یروسی بوده اند، بیانگر این واقعیت است که متعاقب همه گیری ها ی ناشی از بیماری های ویروسی می توان انتظار افزایش موارد بروز آرتروگریپوز را داشت