سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا رمضان نژاد قادی – عضو هیئت علمی گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و م
علی باقری یزدی – عضو هیئت علمی گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه علوم کشاورزی و م

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل اقتصادی اجتمایی موثر بر تخریب خلنگزارهای پستهوحشی و بادامکوهی در منطقه میمند استان کرمان میپردازد . جامعه آماری شامل افراد ذکور بالای ۱۵ سال ۲۹۷ خانوار ( شامل ۱۴۳۵ نفر ) میباشد، که ساکن دهستان یا شهرستان شهر بابک بوده و با انتخاب %۱۵ از کل جامعه تحقیق و تکمیل پرسشنامهها به صورت یکنواخت و تصادفی در سطح منطقه و مصاحبه شفاهی با افراد داوطلب انجام پذیرفت . اولین فرضیههای تحقیق این بود که بیش از نیمی از افراد بهرهبردار از خلنگزار، از مزایای زیستمحیطی این منابع مطلع نبوده و همچنین امکان جایگزینی وابستگی اقتصادی اهالی به خلنگزارها به روشهای دیگر وجود دارد . نتایج پرسشنامهها نشان داد که بیش از %۶۵ افراد مورد پرسش با مزایای پیشگفته این منابع آشنایی ندارند و لذا فرض اول تأیید شد . همچنین در مورد امکان جایگزینی وابستگی اقتصادی اهالی به خلنگزارها، بیش از %۷۰ وابستگی اهالی به خلنگزار بین %۱ تا %۱۵ بوده و تنها %۶ افراد درآمدی بین %۳۵ تا %۵۰ را وابسته به خلنگزار بودند . لذا بیش از %۶۰ افراد به جایگزینی در آمد خانوار به روشهای دیگر پاسخ مثبت دادند . بین سطح تحصیلات و موافقت با پیشنهاد ایجاد تفرجگاه و نیز جایگزینی درآمد افراد به روشهای دیگر ارتباط معنیداری مشاهده شد ( به ترتیب P < 0/000 و ۰/۰۰۸ >p). تأکید اغلب پاسخدهندگان به تقویت بخش دامپروری بوده است . همچنین سطح معیشت ارتباط معنیداری با موافقت باطرح قرق خلنگزارها و نیز رضایتمندی از طرحهای حمایت از منابع طبیعی سازمانهای مسئول داشته است ( به ترتیبp<0/05 , p<0/05).