سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدسعید ابوترابی – کارشناس خوردگی بخش بازرسی فنی مجتمع پتروشیمی اراک
محمدحسین شریعت – استاد بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز
علی اشرف ریاحی – دانشجوی بخش مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز

چکیده:

درواحد الفین مجتمع پتروشیمی اراک جهت بازیافت آب Condense شده در واحد ۱۵۸ سه مبدل حرارتیوجود دارد که هرسه در شرایط یکسان و به طور موازی موردبهره بردار قرار می گیرند. در سال ۱۳۷۶ بعلت خوردگی یکنواخت و مشاهده ترک و حفره هایی بر روی تیوبها عملیات Returbing برای هر سه مبدل انجام پذیرفت. سپس در سال ۱۳۷۹، در حین انجام تعمیرات اساسی پتروشیمی مشاهده گردید که مبدل E-158A دچار خوردگی شدیدی درناحیه لوله های U شکل شده است و تشخیص مهندسین بازرسی فنی بیانگر ایجاد خوردگی تنشی در این نواحی بود بهمین منظور و با توجه به اینکه بیش از ده درصداز تیوبهای این مبدل پلاگ شده بودند دستور انجام عملیات Returbing برای این مدل صادر شد و تحقیقات مفصلی جهت بررسی عوامل ایجاد خوردگی در این مبدل و پیدا کردن راه حل مناسبی جهت جلوگیری و رفع آن در واحد بازرسی فنی پتروشیمی اراک با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز آغاز گردید که در این مقاله پس از بیان بررسیها و ازمایشات انجام گرفت بر روی مبدل E-158A پیشنهادات و راه حلهایی نیز جهت جلوگیری از خوردگی و انهدام این مبدل ارایه شده است.