سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
رسول معماردستجردی – استادیارگروه مهندسی کشاورزی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
خاک که در رابطه بین خاک و گیاه و همچنین در مطالعه اثر متقابل خاک- ماشین مطرح یکی از خصوصیات مهم میباشد، استحکام خاک یا به عبارتی مقاومت مکانیکی خاک میباشد. فشردگی خاک یک جزء مهم از سندرم تخریب زمین است که یک موضوع برای مدیریت خاک در تمام جهان است. این مسئله یک پدیده دراز مدت است که نه فقط متأثر از کشاورزی بلکه به ازبین رفتن جنگلها، نصب لوله ها، نرم شدن خاک و نیز تردد حیوانات وابسته است. خاکهای فشرده همچنین میتوانند تحت شرایط طبیعی بدون دخالت انسان وحیوانات بوجود بیایند. فشردگی بسیاری از خواص خاک را تغییر میدهد و اثرات جانبی عمدتاً به کاهش نفوذپذیری آب، هوا و ریشهها مرتبط میشود. روشهای بسیاری میتوانند برای اندازهگیری تغییرات استفاده شوند. در شرایط عملی، استفاده از روش های بصری و لمسی به طور مستقیم در محدوده کاری توصیه می شود. بدترین مشکل زمانی روی میدهد که ریشه گیاهان و محصولات کشاورزی در خاک مرطوبتر از ظرفیت مزرعهای آن برداشت شوند. مدیریت خاک بایستی افزایش جرم ماشینآلات امروزی را مدنظر داشته باشد، به عبارتی کنترل ترافیک ماشینآلات را بهگونه انجام دهد که حداقل تردد را داشته باشند و باید پذیرفت که تحت هر شرایطی مقدار فشردگی در خاک ایجاد خواهد شد