سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر قاضی فرد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
اسماعیل موحدنژاد – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراوایل سال ۱۳۷۱ دیواره غربی ترانشه جاده درحال اح داث اصفهان شیراز دچارشکستگی شد و توده سنگی ازآن به طرف جنوب شرق لغزش نمود این لغزش توده سنگی منجر به تعطیلی حدودا چندماهه پروژه و صرف هزینه های سنگین جهت برداشت توده جدا شده و دیگرقسمتهای دارای پتانسیل لغزش گردید ازدلایل عمده این لغزش یکی قرارگرفتن توده اهکی برروی شیل و دیگری وجود شیب لایه های اهک و شیل به طرف جنوب شرق یعنی قسمت بریده شده ترانشه یعنی تخلیه تکیه گاه بوده و نهایتا ارتعاشات ناشی ازانفجارات بعدی که باعث بحرکت دراوردن توده مذکور گردیده است ازدیگر عوامل ایجاداین لغزش وجود گسلهای متعددکه غالبا به موازات امتداد لایه ها و برخی دیگر عمود برامتداد لایه ها بوده است که درانتخاب مسیر موردتوجه قرارنگردیده و درنتیجه دردیواره شرقی ترانشه یک منطقه برشی شدیدا خرد شده و یک گوه سنگی بزرگ وجود دارد که دارای پتانسیل ریزش بسیاربالایی می باشد که نیاز به بررسی جدی داشته زیراحتمال ریزشی آن دراینده وجود دارد