سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عباسعلی نیک اندیش – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی است
آرش برزو – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد سازندگی استان فا

چکیده:

در این پژوهش، فرسایش های خندقی متراکم در اراضی نسبتاً مسطح استان فارس شناسایی و بررسی شده و نقش سازندهای زمین شناسی در ایجاد و توسعه آنها تعیین گردید. در اراضی نسبتاً مسطح استان فارس، ۲۱ محدوده فرسایش خندقی متراکم شناسایی شد که میزان کل رسوب حاصل از این فرسایش ها، بیش از ۷۸۶۲۱۲۰۰ متر مکعب برآورد شد. با توجه به اینکه متوسط وزن مخصوص ظاهری خاک، ۱/۳۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است، وزن رسوب تولید شده معادل ۱۰۴۵۶۶۱۹۶ تن است. بیشترین و کمترین میزان رسوب برآورد شده با مقادیر ۲۴۹۷۸۰۰۰ و ۳۲۸۵۰۰ متر مکعب، به ترتیب مربوط به فرسایش های خندقی علامرودشت لامرد (G9) و باباعرب جهرم (G17) است. دو عامل اساسی تغییر کاربردی اراضی و سنگ شناسی سازندهای زمین شناسی، به عنوان مهم ترین عوامل ایجاد و توسعه این نوع فرسایش ها تعیین شده اند. به طور کلی، پتانسیل ایجاد فرسایش خندقی در رسوبات حاصل از فرسایش سازندهای سازندهای گروه فارس (گچساران، میشان و آغاجاری) بیشتر از دیگر رسوبات است.