سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا مصطفی نژاد – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و نابع طبیعی مازندران
سیداحسان ساداتی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و نابع طبیعی مازندران

چکیده:

بهره برداری بی رویه ازجنگلها برای تامین چوب صنعتی وسوخت مورد نیاز مردم محلی ، چرای مفرط وبی رویه ، تخریب اراضی جنگلی اطراف گاوسرا ها وگسترش آن ، اجرای نادرست سیاستگذاری درامر مدیریت جنگل ، جایگزینی زود هنگام مدیریت ها ، عدم انجام مطالعات علمی واساسی درامرشناخت قابلیت ها واستعدادها درقالب طرحهای آمایش سرزمین ، عدم اجرای درست وکامل طرح خروج دام ازجنگل وسازماندهی اسکان آنها درمناطق تعیین شده ، عدم بکارگیری وایجاد اشتغ ال افراد خانوارهای باتعداد دام کم وجلب مشارکت مردمی وآموزش وترویج فرهنگ منابع طبیعی ازعوامل تخریب جنگل بشمارمی آیند. اجرای طرح های سازگاری وکاشت گونه های صنعتی وسریع الرشد غیربومی دراراضی جلگه ای وکم بازده ، حفظ ذخیره گاههای جنگلی وگونه های نادر ودرحال ان قراض ، مدیریت ونظارت کامل دراجرای درست طرح های بهره برداری ، توسعه طرح های آگروفارستری ، اجرای درست طرح تعادل دام ومرتع درعرصه های منابع طبیعی ، جلوگیری از قاچاق چوب واهمیت دادن به مسائل کیفی کارگران بمنظور افزایش راندمان کار سالم ، اجرای درست عملیات جاده سازی جنگل باهدف کاهش هزینه وتخریب جنگل ، جلوگیری ازبرداشت بی رویه شن وماسه ازبستررودخانه دراراضی جنگلی ونظارت کامل وبموقع ودرست درکلیه امورمربوط به جنگل از راهکارهای جلوگیری تخریب جنگل می باشند.