سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ایاز قوی بازو – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی به دلیل تعداد ذینفعان آنها و نیز وسعت دامنه مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی مرتبط ، دارای حساسیت های ویژه ای است . با توجه به اهمیت موضوع ، در پی بروز ترک و تخریب در پوشش بتنی ( لاینینگ) کانال پمپاژ ۳ شبکه آبیاری و زهکشی مغان به منظور شناخت هرچه بهتر و دقیق تر موضوع ، ضمن بازدیدهای میدانی و صحرایی از محل و بررسیهای مقدماتی مقاطع حاد وبحرانی مسیر کانال شناسایی گردید . سپس نسبت به گردآوری سوابق طرح ، اطلاعات کتابخانه ای و صحرایی ، آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی و مکانیک خاک برروی خاکریز محل احداث کانال ؛ نظیر آزمایشهای تعی ین دانه بندی ، هیدرومتری مضاعف ، حدود آتربرگ ، تراکم ،واگرائی، تورم ، املاح محلول ، گچ ، آهک وEC وPH در آزمایشگاه مکانیک خاک انجام گرفت . در واقع می توان نتیجه گرفت که نشست و تخریب پوشش بتنی ( لاینینگ ) ناشی از روانگرایی ، انحلال پذیری و فرسایش و تاثیر املاح موجود در آب نظیر سولفات وکلر وکربنات و بهره برداری و نگهداری نامناسب و وجود عناصر نظیر گچ به جهت خاصیت انحلال پذیری در آب و سدیم به جهت ایجاد واگرایی در خاکریز کانال ، در دراز مدت باعث ایجاد و تخریب و ترک در پوشش بتنی کانال می گردد . در این تحقیق با توجه به نتایج حاصله از شواهد صحرایی و میدانی وارزیابی اندازه گیریهای انجام گرفته و تلفیق با نتایج آزمایشگاهی ، رایط ژئوتکنیکی بستر خاکریز سایر عوامل دخیل در ایجاد تخریب و ترک ، نظیر عوامل اجرائی ، کیفیت مصالح ، عوامل بهره برداری و نگهداری را کم رنگ تر جلوه ساخته است.