سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا بازرگان لاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

یکی از دلائل اصلی استفاده از لوله های فولادی زنگ نزن در صنایع غذایی م قاومـت آن در برابر آلوده نمودن آب و یا دیگر مواد غذایی توسط یونهای آهن می باشد . فولادهای زنــگ نــزن از ســال ١٩٦٥ بــه طــور بــسیار وســیع در صــنایع غــذایی بکارگرفتــه شــد ند . از فولادهای زنگ نـزن نـو ع ٣٠٤ و ٣١٦ در مکـان هـایی نظیـر پمپهـا، سـوپاپها و شـفتها کـه احتیاج به جوشکاری این فولاد های نباشد استفاده می شود و در سازه هایی که احتیـاج به جوش باشد از فولادهای زنگ نـزن نـوع L نظیـر L ٣٠٤و ٣١٦L اسـتفاده مـی شـود کـه حرف L معرف مقدار آربن آمتر از ٠/٠٣ درصد می باشد . فـو لاد زنـگ نـزن نـوع ٣١٦L بـا ٢ الی ٣ درصد مولیبدن بیشتر نسبت به فـولاد زنـگ نـزن نـوع L ٣٠٤، مقاومـت بیـشتری در مقابل خوردگی حفره ای ١ و خوردگی شیاری ٢ دار د، لذا در جاهایی که احتمال این دو نوع خوردگی وجود دارد، فولاد زنگ نزن نوع ٣١٦L نسبت بـه ٣٠٤L تـرجیح داده مـی شـود ] [.١ یکی از شیارهای بارز و بـسیار خطرنـاک که توسـط انـسان ایجـاد مـی شـود، شـیارهایی است آه در هنگام جوشکاری و به دلیل عدم نفوذ کامل گرده جـوش بـا فلـز مـادر بوجـود می آید . این شیارها می توانند محلهـای مناسـبی بـرای بـه دام افتـادن رسـوبات باشـند . همچنین در این شیارها غلظت آلـر بـه شـدت افـزایش یافتـه و باعـث بـالا رفـتن احتمـال خوردگی از نوع خوردگی زیر رسوبی ٣ می شود . برای جلوگیری از این موضوع بایـد پـس از جوشکاری، سطح جوش کاملاً صاف شده و نفوذ کامل گرده جوش با فلز مادر نیـز صـورت گرفته باشد . شیار هایی که در اثر رسوبات و ته نشین شدن بوجود می آیند را می توان بـا
افزایش سرعت سیال کم نمود . اگـر طراحـی و یـا شـرایط کـار طـوری باشـد کـه همـواره مقداری رسوب ایجاد شود، بهترین کار شستشوی این رسوبات توسط بخار آب و با فشار زیاد می باشد ] [.