سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی خبیری – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محمود احمدی نژاد – استادیار گروه راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

هزینه ایمنی ، یکی از مهمترین هزینه های عمومی جاده هاست، تصادفات و برخوردهای وسایل نقلیه علاوه بر تاملات روحی، هزینه های زیادی از بودجه کشور و افراد را به خود اختصاص م ی دهد. بررسی میزان تعداد و شدت برخوردهای وسایل نقلیه با یکدیگر یا با عابرین نشان می دهد که بیش از ٦٠ درصد تصا دفات جاده ای کشوری در محدوده ورودی شهرها اتفاق می افتد . این مقاله ضمن بررسی آمارتعداد و نوع تصادفات مورد نظر، علل کثرت آنها را در محدوده ورودی شهرها مورد مطالعه قرار می دهد. برای کاهش میزان این تصادفات راه حل کلی، از بین بردن و کاهش عوامل به وجود آورنده آن ها است . مهمترین پیشنهاد برای کاهش این تصادفات مشخص نمودن متولی معین برای حل معضلات ورودی شهرها در زم ینه حمل و نقل است به طوری که مشخص شودتا چه قسمتی از حر یم شهر ها تحت پوشش شهرداری است وچه قسمتی از ا ین جاده ها باید تحت پوشش نظارتی سایر ارگانهای مربوطه قرار گیرد.