سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرید مقدم – رئیس گروه نظارت و قراردادها سازمان آب و برق خوزستان
سهراب مینایی – رئیس گروه آبیاری سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا تندرو – مدیریت فنی و مهندسی شبک ههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در این بررس ی، مقادیر اولیه پیمان، تغییر مقادیر آن، مقادیر قرار داد تکم یلی (الحاقیه) و همچنین تغییر مقادیر الحاقیه به صورت درصد وزنی برا ی ۶ پروژه از شبک ههای آبیاری و زهکشی احداث شده به وسیله سازمان آب و برقخوزستان مورد بررسی قرار گرفت . سپس درصد وزنی هر فصل از فهرست بهای آبیاری و زهکشی نسبت به کل مقادیر برآورد شده از این فهرست بها محاسبه گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که از ۶ پروژه مورد بررسی، ۴پروژه دارای الحاقیه و از این ۴ پروژه نیز ۲ پروژه دارای تغییر مقاد یر الحاقیه می باشند. همچنین مقدار هزینه تمامشده پروژه ها نسبت به مبلغ اول یه پیمان بین۷۶/۱۵ تا ۸۴/۹۰درصد افزایش داشته است . براساس نتایج این تحقیق، بین ۷۶/۱۵ تا ۸۴/۹۰درصد کل هزینه های اجرائی برآورد شده در پیمان اولیه مربوط به عملیات اجرائیموضوع فصول ۳ (عملیات خاک ی با ماش ین) و ۹ (بتن در جا ) فهرست بهای آبیاری و زهکشی است . به همین ترتیب، بین ۷۴/۲۴ تا ۹۴/۰۱درصد کل هزینه های اجرائی در الحاقیه نی ز مربوط به ای ن دو فصل م ی باشدهمچنین جمع مطلق تغییر مقادیر ( جمع تغ ییرات کاهش ی و افزا یشی بدون منظور کردن علامت آ نها) مربوط به دو فصل ۳ و ۹در پیمان اولیه به ترتیب بین ۹۲/۱۹ تا ۱۴۰/۴۹ و ۱۴/۶۲ تا ۷۱/۸۹ درصد می باشد.بررسی رد یف های موجود در فصل سوم نشان م ی دهد که عمده عامل تغییر مقادیر مربوط به تغیی ر در ردی فها ی حمل مواد حاصل از عمل یات خاک ی، تغییرات جنس زمین در عملیات خاکبرداری و کانال کنی، اضافه بها ی کانال کنی ز یر تراز آب و تغ ییر در م یزان تراکم خاکر یزی ها بوده که سهم رد ی فهای حمل مصالح خاکی در کلیه پروژ هها بیش از سا یر موارد م ی باشد . بررسی تغ ییرات فصل نهم نیز حاکی از آن است که افزایش حجم بتن مصرف ی نسبت به مقاد یر پ یش ب ینی شده (لاینینگ و ابنیه فنی)، استفاده از مواد افزودنی و نگهدارنده بتن از قبیل کیورینگ و ی خ و نیز تهیه مصالح و اجرای شفته آهک مهمترین عوامل تغییرات این فصل می باشد.