سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی اصغری سرخی –
یحیی شربتی ناوان –
الهام بخشیان لموکی –

چکیده:

به علت نقش مهمی که پلها پس ازوقوع زلزله درعملیات امدادو نجات داردلازم است که این سازه ها درمقابل حملات لرزه ای ازسطح حفاظت بالاتری برخوردارباشندزلزله های اتفاق افتاده دردهه ۹۰ میلادی درآمریکاژاپن تایوان وترکیه خرابیها نسبتازیادی درپلها ایجادکردند زلزله نقاط ضعف سازه راشناسایی نموده و بیشترین خسارت رابدانجاوارد می کندکه پلها به دلیل درجه نامعینی کم در برابر این حملات بسیارآسیب پذیرنددراین مقاله سعی شده است تاپس ازپرداختن به علل خرابی پلها دراثرموارد مختلف بخصوص زلزله به شیوه های مقاوم سازی وبهسازی لرزه ای پلها پرداخته شوددرضمیمه هم مراحل مقاوم سازی پل گلدن کیت به صورت تصویری بررسی شده است .