سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی نیلفروش – کارشناس ارشد امورفنی بهره برداری شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
محمود امامی گوهری – کارشناس ارشد ترمیست مهندسی نت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
اسکندر حیدری – سرپرست تصفیه خانه شیمیائی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

به منظورجلـوگیری ازانجـام واکـنش هـای خـوردگی در سیـستم هـا ی نیروگـاهی انجـام مراحـل عملیـاتی حـذف اکسیژن ، حذف عوامل رسوب زا از محیط ، قلیـایی نمـودن محـیط ضـروری مـی باشـد . جهـت حـذف اکـسیژن استفاده از مواد شیمیایی دارای این خاصیت ( موادی با نـام هـا ی تجـاری مثـل چلنـوکس ، هیـدرازین و … ..) کـه جاذب اکسیژن محلول در آب می باشد امری لازم الاجرا است . حـذف عوامـل رسـوب زا بـه توسـط یـک عامـل پراکنده ساز و تبدیل یون های رسوب ساز ( مثل کربنات ها ) به ترکیباتی با چسبندگی پائین صـورت مـی گیـرد کـه این عوامل می تواند بطور مجزا و یا همراه با عامل حذف اکسیژن مصرف گـردد . جهـت حفاظـت از بدنـه فـولا دی دیگ ها اعمال یک رنج خاصی از ) PH تقریباً ) ۱۱-۸ درمحیط آب ضروری مـی باشـد . بـا توجـه بـه مطالـب فـوق تحقیقات انجام شده مشخص نمود که استفاده زیاد از تری سدیم فـسفات بعنـوان یـک دیـسپرسنت معـدنی بـرای حذف عوامل سختی زای Mg, Ca در آب دیگ با عنایت به نامناسب بودن آب جبرانـی و بـالارفتن غلظـت یـون سدیم ، رسوبات زیادی در داخل درام و سطح لوله های دیگ بوجود آمده که طی فرآینـدی یـون سـدیم در زیـر رسوبات نفوذ کرده و موجب خوردگی قلیـائی ( کاسـتیک ) شـده اسـت و ازطرفـی اسـتفاده از چلنـوکس بعنـوان جاذب اکسیژن و دیسپرسنت پلیمری آلی بمدت دو سال جوابگوی آب مصرفی و حـذف رسـوبات داخـل دیـگ نبوده است . طبق اظهارات سازنده چلنوکس ، این ماده برای آب DM یا کندانـسه خـالص طراحـی شـده اسـت و دیسپرسنت موجود در آن قادر به حذف مقادیر کم سختی می باشد . در مجمـوع مقابلـه بـا شـرایط فـوق الـذکر در بخش پیشنهادات و صورتجلسۀ نهائی مواردی اشاره گردیده است .