سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام شفیعی ثابت – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه شهی
مجید توانگری برزی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ساخت کانال های روباز انتقال آب بمنظور آ بیاری زم ین های زراع ی از د یرباز مورد توجه بشر بوده است . کانا ل ها ی کوچک بت نی ماهان بر ای انتقال آب از کانال خاک ی کاظم آباد به باغ شاهزاده ساخته شده اند. شیب ز یاد بستر کانال قد یم و عدم رعا یت اصول او لیه طراح ی و اجر ای نامناسب این کانال، باعث رسوبگذار ی شد ید در بخش ها ی عمده ای از کانال و فرسایش شد ید و تخر یب بخش های د یگری از کانال قد یم شده است . با مختل شدن عملکرد کانال قد یم، پروژه د یگری جهت انتقال آب به موازات کانال قد یم طراح ی و اجرا گرد ید. در این مقاله مشخصات طرح جد ی د، عملکرد ه یدرولیکی جر یان در کانال جد ید و سازه های ه یدرولیکی وابسته مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به عدم رعا یت برخ ی ضوابط طراح ی و اجرا در کانال جد ید و سازه های وابسته، رسوبگذاری و تخریب کانال جدید قابل پیش بینی است