سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدصادق اسدی – کارشناس ارشد استخراج معدن، واحد علوم و تحقیقات تهران
کامران گشتاسبی – استادیار گروه مهندسی معدن و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم نجم – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

یکی از اساسی ترین مسائل در زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک، تحلیل پایداری دامنه های شیبدار می باشد. از آنجا که محل در نظرگرفته شده جهت احداث نیروگاه سد شهید رجائی به دامنه های شیبدار دارای پتانسیل ریزش، مشرف می باشد، لذا بررسی پایداری شیروانی و تعیین ایمنی محل نیروگاه بسیار حائز اهمیت می باشد. بمنظور بررسی پایداری این شیروانی می بایست اطلاعات دقیقی از پارامترهای مقاومتی و طبقه بندی مهندسی سنگ در دست باشد. پس از مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پارامترهای رفتاری و ژئومکانیکی توده های سنگی بر اساس آزمایش های مقاومت تک محوری و سه محوری و برش مستقیم که بر اساس استانداردهای ISRM وASTMبر روی ماده سنگ منطقه و نمونه های گرفته شده از گمانه های اکتشافی انجام شد، تعیین شدند. درنهایت برای تعیین قریب به یقین ترین پارامترهای رفتاری لایه های خاکی، آنالیز برگشتی گرافیکی بر روی ریزشهای رخ داده از قبل، انجام گردید و پارامترهای مقاومتی مصالح شیروانی(C,φ) تصحیح شدند. با توجه به نتایجبدست آمده و مشاهدات و گزارشهای موجود، این دامنه در هنگام بارندگی های شدید و بالا آمدن سطح آب و اشباع شدن محیط به طور احتمالی ناپایدار بوده و امکان لغزش در آن وجود دارد.