سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مجتبی غفوری نژاد – کارشناس مکانیک معاونت مهندسی-نیروگاه توس
قاسم بهادری – رییس اداره تعمیرات توربین-نیروگاه توس
محسن کهرم – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
با توجه به این که سایش زود هنگام ساقه والوهای کنارگذر توربینفشار ضعیف نیروگاه توس در سالهای اخیر طبیعی نبود و به دلیلتحمیل هزینه های زیاد برای تعویض آن، الزام به بررسی های همهجانبه و دقیقی وجود داشت. به همین منظور با تعریف و اجرایپروژه تحقیقاتی با همکاری اساتید دانشگاه فردوسی در قالب پروژهاینترنشیب در مدت ۱۳ ماه علل سایش و راهکار اجرایی برایجلوگیری از خوردگی زود هنگام ساقه ها به کمک مدلسازی شیربای پاس و مسیرهای ورودی و خروجی آن و محاسبه سرعت وفشار سیال در نقاط مختلف شیر انجام گردید. بررسی ها نشان داد علت اصلی سایش مربوط به مسیر بخار گرمکن متصل به شیرمذکور است که به طور مداوم برای جلوگیری از کندانس شدن بخارداخل شیر مقداری از بخار را به سمت والو ورودی توربین فشارمتوسط هدایت می نماید.بخار خروجی از این مسیر گرمکن دارایسرعت زیادی بوده بطوری که در هنگام عبور از روی ساقه شیرموجبات خوردگی سایشی زودهنگام آن را فراهم می نماید.پس ازمدلسازی و مشخص شدن علت خوردکی ، پیشنهادی جهتجلوگیری از بروز مشکل ارائه شد که این راهکار در نعمیرات نیمهاساسی واحد ۴ در آذر ۹۱ اجرایی گردید.