سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده گنجه ای – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

شوری و قلیائیت خاک ها یکی از مشکلات عمده کشاورزی در ایـران و برخی ممالک واقع در اقالیم خشک و نیمه خشک دنیا می باشـد . شـرایط اقلیمی و ترکیبات مینرالوژیکی خاص موجبات تشکیل و توسعه خاک های شور را در اکثر نقاط کشور فـراهم آورده اسـت . درایـران از ۱۶۵ میلیـون هکتار سطح کشور، مساحتی در حدود ۲۳/۵ میلیون هکتـار (۱۴/۲ درصـد ) به درجات مختلف با مسائل شـوری و قلیائیـت، زهـدار و مانـدابی بـودن روبرو است (۴) خاکهای شور ایران محتـوی مقـادیر قابـل ملاحظـه ای املاح محلول بوده و از نظر موادآلی فقیر می باشند، در حالی که خاکهای
قلیائی کشور، ًعمدتا حاصل آبشویی ناقص خاک های شور به دلیـل عـدم اعمال مدیریت صحیح و در نتیجه گرایش به سمت قلیائیت می باشد (۱).