سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی پورعلمداری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان
امین زارعان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان
محمدرضا قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان
محسن معینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در مقاله حاضر علل و عوامل ایجاد ترک و شکست در جداره راکتور تولید اکسید اورانیم کارخانه UCF از نقطه نظر فرآیندی ، مکانیکی و متالورژیکی بررسی گردیده است. در این راکتور، آمونیم اورانیل کربنات طی یک سری واکنش تجزیه و احیا به اکسید اورانیم تبدیل م یگردد. مساله اساسی در این راکتور پدیدار شدن ترک در جداره و شکست درام در ۱/۳ ابتدای آن م یباشد. تحقیقات، بررس یها و تحلیل عک سهای متالوگرافی از قسم تهای مختلف راکتور مذکور وتحلیل خستگی مکانیکی بر اساس خواص آلیاژ به کار رفته در ریخت هگری درام، مکانیسم اصلی شکست درام را مشخصنمود که م یتوان به رشد و بهم پیوستن م کها و حفر ههای موجود (ریخت هگری نامناسب)، افزایش دما بطور موضعی Hot ، spotبواسطه بالا بودن موردی رطوبت ) ، AUCورودی به راکتور و در نتیجه بهم چسبیدن ذرات و تشکیل لایه مقاومحرارتی در جداره داخلی درام ) و وقوع پدیده خستگی اشاره نمود.