سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده معدن
عبدالمجید موحدی نیا – پژوهنده پژوهشگاه صنعت نفت و استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

اسیدکاری ماتریسی یکی از روشهای مؤثر در افزایش ضریب بهره دهی مخازن دفتی می باشد. این روش در مخازن نفتی ایران برای رفع آسیبهای سازنده و افزایش نفوذپذیری اجرا می شود.
با توجه به عدم موفقیت بعضی از اسیدکاریهای انجام گرفته در مخزن کربناته سازند بنگستان میدان اهواز، بررسی جامعی روی یک چاه کاندید اسیدکاری انجام گرفت و با دستگاهی که شرایط واقعی مخزن (دما و فشار) را مشابه سازی می کرد، قابلیت اسیدکاری در غلظتهای مختلف از لحاظ تغییرات نفوذپذیری و تخلخل مورد بررسی قرار گرفت تا با توجه به نتایج آزمایشات و مطالعه تاریخچه چاه، یک روش مناسب اسیدکاری ارائه گردد.
نتایج حاکی از آن بود که اسید HCL با غلظت ۱۵% بهترین حالت برای اسیدزنی این چاه می باشد که نشان می دهد بالا بودن غلظت اسید، هماهنگ با افزایش عملکرد آن نبوده و غلظت بهینه را باید با در نظر گرفتن شرایط چاه و مخزن مورد نظر مشخص نمود. همچنین با توجه به وجود کانی سیلیس در این مخزن، استفاده از اسید فلوئوریدریک مناسب به نظر می رسد و وجود آسفالتین و پارافین در نفت این مخزن، استفاده از افزایه های مناسب با شرایط مخزن را نیز مجاب می نماید.