سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رزانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید فولادی ماهانی – استادیار – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فن آوری استفاده از آسیاهای خودشکن و ن یمه خودشکن را م ی توان یکـ ی از مهمترین پد یده هـا ی صـنعت فـرآور ی مـواد معـدن ی در نـ یم قـرن اخ یـ ر دانست . همراهی این تجه یزات با آسـ یاهای گلو لـه ا ی بـزرگ باعـث کـاهش تعداد دستگاه ها ی خردا یش مواد در کارخانه ها ی جد ید فـرآور ی و کـاهش هزینه ها ی سرما یه ای، عمل یاتی، تعم یرات و نگهدار ی و پرسنل ی شده اسـت . از طرف د یگر به دل یل عدم شـناخت کامـل از ایـ ن آسـ یاها و مـشکل بـودن شرایط کنترل ی آنها، زمان عمل یاتی بودن آنها نسبت ب ه آس یاهای گلولـه ا ی و میله ای پا یین تر است . در کارخانه ها ی فرآور ی که فقط از یک آس یای نیمه خودشکن استفاده م ی شود، هر توقف ی در آس یا باعث توقف در تول ید شـده و در نتیجه هز ینه ها ی ز یادی را بر عمل یات تحم یل م ی کنـد . یکـ ی از عوامـل مهم توقف آسیا، تعو یض لا ینرهایی است که بدل یل شکستگ ی آنها صورت م ی پذیرد . لذا بررسی رفتار دینامیکی آسیا و محتویات آن جهت بهبود و افزایش بازدهی آسیاها و عملکرد بهینه آنها بسیار حائز اهمیت اسـت . در ایـن مقالـه ابتدا بوسیله شبیه سازی جری ان مواد داخل آسـیا، سـرعت و زاویـه برخـورد گلوله ها به لاینر محاسبه شده و در ادامه لاینر هـای ی کـه در حـ ین کـارکرد آسیا بیشترین برخورد را دار نـ د شناسـایی شـده و سـ پس بـا انجـام آنـالیز برخورد، توزیع تنش در لاینر محاسبه شده است و در خاتمه با انجـام آنـالیز شکست، ضرایب شدت ت نش لاینر محاسبه شده و پیشنهاداتی جهـت بهبـود عملکرد آسیا ارایه شده است .