سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر حبیبی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کا
مریم اخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علامه طباطبائی
مسلم علی محمدلو – دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تربیت مدرس – مرکز مطالعا

چکیده:

امروزه استفاده از فناورری اطلاعات برای غلبه بر تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضروری و اجتناب ناپذیر است . از طرفی پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بیشتر موارد موفق نبوده است . عدم توجه به عواملی نظیر عوامل فنی ، انسانی ، اقتصادی ، فرهنگی و مدیریتی باعث شکست یا توقف آنها و تحمل هزینه های هنگفت می گردد هدف ازاین تحقیق شناسایی عوامل اصلی زیربنایی ( فنی ، انسانی،فرهنگی، اجتماعی،مدیریتی،استراتژیک، اقتصادی و مالی ) وروبنایی ( اندازه سازمان و اندازه پروژه ) شکست پروژه های فناوری اطلاعات در ایران می باشد و جهت شناسایی عوامل زیربنایی پرسشنامه ای طراحی گردید و از تعدادی از خبرگان نظر سنجی به عمل آمد . نتایج نشان می دهد که عوامل مدیریتی – استراتژیک و فرهنگی – اجتماعی مهمتر از عوامل مالی – اق تصادی و فنی – انسانی می باشد . و مهمترین ع امل شکست پروژه های فناوری اطلاعات ، عدم تعهد کافی مدیران ارشد سازمانها و نا آشنایی مردم و مسئولین با ساختار و عملکرد فناوری اطلاعات می باشد عوامل روبنایی به صورت میدانی در دو بعد اندازه سازمان وپروژه مورد بررسی قرا ر گرفت و نتایج بیانگر این موضوع میباشد که با بزرگ شدن سازمان و پروژه، نرخ شکست پروژه ها نیز افزایش می یابد