سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهکامه منصوری – کارشناس مدیریت فنی و مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوز
محمدحسن توسلی – کارشناس مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزس
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

تجزیه و تحلیل شاخص های مصرف آب در بخش کشاورزی نشان دهنده مصرف بی رویه و غیر اصولی آب در این بخش استو مشاهده گردیده که پایینبوده کارایی آبیاری در اراضی آبخور شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی از شتاب بیشتری برخورداربوده است.چرا که یکی از مهم ترین و جدی ترین مسائلی که بهینه سازی مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را با ناکامی مواجه کرده است نگرش حاکم بر شبکه های آبیاری و زهکشی کشور از ابتدای پیدایش شبکه ها تاکنون بوده است. متاسفانه نگرش دولتی و یک جانبه حاکمبر شبکه های آبیاری و زهکشی کشور از ابتدای راه اندازی پروژه ها، بیشتر به توسعه فیزیکی انها معطوف بوده و به مدیریت و ارزیابی عملکرد انها و همچنین مشارکت فعال کشاورزان در مدیریت شبکه ها توجه چندانی نشده است.
در این مقاله با توجه به موارد فوق و نارسائی مصرف آب ونیز با توجه به نقش محوری آب در توسعه پایدار کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی ارائه گردیده است.