سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید علومی بایگی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک، گروه قدرت
علی کریمپور – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق
ناصر پرویز – شرکت مهندسی مهام شرق، واحد مشاوره و پژوهش

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدل استفاده شـده در بـازار بـرق جهـت در مدار قرار دادن واحدها ، فرموله شده است . سـپس علـل عـدم تطابق اجرای مر کز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری ( بهره بردار ) با برنامه ریزی بازار مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت . دلایل این عدم تطابق را به صورت زیر می تـوان دسـته بنـدی نمود . الف ) ناقص بودن مدلی کـه بـازار بـرای برنامـه ریـزی استفاده می نماید، ب ) خـروج اضـطراری واحـدها و خطـوط انتقال، و ج ) خطا در پیش بینی میزان مصـرف و تولیـد . علـل ناقص بودن مدل بازار خود به دو دسته تقسیم می گردد : الـف ) مدل سـازی نادرسـت برخـی واقعیـات، و ب ) مـدل ننمـودن برخی واقعیات . مدل سازی نادرسـت برخـی واقعیـات شـامل مدلسازی شبکه، مدلسازی قیود بین ناحیه ای، مدلسازی بار، و مدلسازی تولید می شود . واقعیات در نظر گرفته نشده در مـدل شامل سرویس های جانبی، و امنیت شبکه می باشد . هر یـک از دلایل فوق به تفصیل در این مقاله بحث شده است .