سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه معقولی –
سودابه علی احمدکروری –
مه لقا قربانلی –

چکیده:

برای بررسی علل زرد شدن تاغزارهای دست کاشت ضمن انجاممطالعات اکولوژی لزوم تحقیقات روی فیزیولوژی و تغذیه گیاهان ایجاب نمود تا بررسیهای زیر انجام گیرند.
در منطقه تپه های شنی روان تاغزارهای دست کاشت کاشان در یک پلات نیم هکتاری سه گروه چهارتایی پایه های درختی به شرح زیر انتخاب شدند.
گروه اول درختان تا ۷۰ درصد سالم، گروه دوم درختان تا ۷۰ درصد زرد بالاخره گروه سوم درختان دو قسمتی یعنی سالم و زرد توام (در اواخر شهریورماه). شاخه دو ساله این درختان طی چهار فصل نمونه برداری و کلیه این نمونه ها از نظر تغییرات کمی و کیفیپروتئینی (آنزیمی و ایزوآنزیمی) مقایسه و تفسیر شدند.
همچنین بذور هر یک از درختان در زمان رسیدن جداگانه جمع آوری و تاثیر متقابل بذردهیروی زردی یا زردی روی بذردهی درختان مطالعه شده است. ضمن آنکه کیفیت پروتئینی و آنزیمی بذور درختان سالم و زرد با هم مقایسه شده اند.
این تحقیقات نشان میدهد که پروتئین ها و آنزیمها و ایزوآنزیمهای گیاهی (پروتئین و پراکسیداز) از نظر کمی و کیفی تغییرات شدیدی را نشان داده اند بخصوص تغییرات کمی پروتئینی و آنزیمی بذور مشخص کننده عکس العمل خاص درخت تحت تاثیر زرد شدن است.
برای بررسیهای کیفی پروتئین و آنزیم از دستگاه ژل الکتروفورز و جهت انجام بررسیهای کمی پروتئینها و آنزیمها از اسپکتروفتومتر استفاده گردید.