سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر باهر طالاری – عضو هیئت علمی دانشگاه اردبیل
هوشنگ شاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی فتاحی – کارشناس مدیریت آبخیزداری جهاد استان تهران

چکیده:

در این تحقیق ضمن تعریف زمین لغزش و اشاره به خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارده از ناحیه زمین لغزش در سطح جهان و ایران، پیشینه تحقیقات و فعالیت های انجام یافته توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار اشاره به روشهای مختلف تحلیل پایداری، طبقه بندی جامع رروشهای مختلف تثبیت شیبها ارائه شده است. مطالعات جامعی نیز روی مورد مطالعاتی (لغزش های کنار بزرگراه شمالی تبریز) انجام شده است که برای این منظرو، نقشه های مختلف منطقه از قبیل، نقشه های شتاب زلزله، زمین شناسی، توپوگرافی، وضع موجود، نقشه هوایی و مسائل مختلف مانند، مسائل اقلیم شناسی و غیره مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است. با نصب دستگاه های رفتار سنجی در ۱۷ ایستگاه داخل منطقه لغزش و خارج آن، توده لغزش یافته بمدت ۴ ماه مورد رفتار سنجی قرار گرفته است. در این پروژه برنامه ای به زبان C نوشته شده است و با ارائه داده های حاصل از عملیات رفتارسنجی به آن، مقاطع سه بعدی و دو بعدی زمین لغزش در محورهای مختلف رسم گردیده است.
همچنین با ارائه دو نقطه از توده لغزش و معادله خط عبوری از آن دو نقطه به برنامه، مقاطع عرضی توده لغزش جهت تحلیل پایداری رسم گردیده است و ضمن انجام مطالعات و بازدیدهای مکرر محلی برای شناسایی مکانیسم لغزش، آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی مختلف و مورد لزوم، برای تشخیص کانیهای تشکیل دهنده و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک محل صورت گرفته است. با ارائه مشخصه های مقاومتی محل لغزش در شرایط مختلف به کامپیوتر، شیب مورد نظر با روش بیشاب اصلاح شده و فلنیوس مورد تحلیل قرار گرفته است. در این پروژه سطح گسیختگی واقعی زمین لغزش بزرگراه شمالی تبریز ضمن تحلیل برگشتی با سطح شکست تئوریکی مقایسه گردیده و علل لغزش شیبهای این بزرگراه مورد کنکاش قرار گرفته است. با ارائه روشهای تثبیت مناسب و مقایسه فاکتور اطمینان حاصل از تحلیل آنها همراه با بررسی فاکتورهای سهولت اجرا و زمان اجرا و هزینه پایدار سازی و نگهداری آن، نتایج حاصل جهت بررسی بهتر و ساده تر بصورت جدول و نمودار نشان داده شده است و با بررسی ترکیبهای مختلف تثبیت، روش ترکیبی استفاده از زهکش + پله ای نمودن بعنوان بهترین روش تثبیتارائه شده است و در نهایت پیشنهادات لازم جهت ادامه پروژه در غالب پروژه های مکمل ارائه گردیده است.