سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله حنفی –
عیسی هانی اصل حیزانی –

چکیده:

تئوری ها ی متعدد ی درباره ر یشه یابی حوادث طی گذر زمان توسعه یافته اند که بعض ی از آنها بس یارپیچیده م ی باشند، اغلب چند ین عامل مورد شناسائ ی قرار م ی گ یرند اما اکثرا" و بطور وسوسه انگیزی حادثه به آشکارتر ین عامل نسبت داده شده و د یگر عوامل که احتمالا " تبیین آنها مشکل تر است مورد غفلت قرار می گ یرند، با اتخاذ یک رو یکرد نسبتا" ساده عوامل بروز حادثه می تواند به دو بخش اصلی؛ عوامل مستق یم یا اولیه و عوامل غیرمستقیم یا ثانویه تقسیم شود .