سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا طلائی – کارشناس ارشد زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
محسن شریعت جعفری – کارشناس ارشد زمین شناسی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزد

چکیده:

هر ساله رویدادهای زمی نلغزش و حرکت های دامن های در روستاهای جنوب غرب خلخال علاوه بر وارد آوردن خسارت های مالی فراوان، مشکلات دیگری نظیر نگرانی مردم و مسئولین از امکان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده و اجرای برنام ههای عمرانی را با شک و تردید همراه ساخته است. این پژوهش به منظور شناخت و بررسی عوامل مؤثر در زمی نلغزش های منطقه و استفاده از نتایج آن در برنام هریزی های مختلف از قبیل توسعه ساخت و سازها، کشاورزی، فعالیت های اقتصادی، حفظ منابع خاک و زیست محیطی و غیره انجام گرفته است. با شناسائی تمام زمین لغزه های اتفاق افتاده و به کمک عکس های هوایی موجود و برطبق داده های صحرائی نقش ههای پایه زمین شناسی، شیب، نوع کاربری، پراکندگی لغزش ها، همباران ، طول رودخانه ها و جاده ها ، مساحت ابنیه ها و تعداد چاه های جاذب فاضلاب ها در مقیاس۱:۵۰۰۰۰تهیه گردیده و سپس مطالعات آماری با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری به روشمرب عکای انجام گرفته است همچنین مقادیر ضرایب و شاخص های مربوط به مربع کای برای تک تک عوامل مؤثر بدست آمده و با همدیگر مقایسه گردیده اند. آزمو نهای آماری نشان می دهند که تفاوت های معن یدار بین نوع رده های مختلف عوامل و وقوع حوادث حرکات دامنه ای وجود داشته و میزان این اختلافات براساس نوع عامل متفاوت است. براساس ضرایب آزمون ترتیب تاثیر عوامل مختلف در وقوع لغزش های منطقه مشخص شده و با مقایسه مقادیر باقیمانده ها موثرترین رده از هر عامل نیز تعیین گردیده است . با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش های منطقه راهکارهای عملی و مناسب جهت کاهش خسارات مستقیم و غیر مستقیم آنها پیشنهاد شده است.