سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید رضائی مقدم – عضو هیئت علمی آزاد اسلامی واحد امیدیه
بهمن امانی بابادی – مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر ، واحد اهواز و مرکز پیام نور آبادان

چکیده:

با تحول جهان و محیط بین المللى ، دولتها نیازمند آن هستند که روش ها (پارادایم ها ) و ابزارهاى اجراى روابط بین المللى خود و همچنین تعقیب و پیشبرد منافع ملى را مورد باز اندیشى قرار دهند . امروزه ،محیطى که در آن جمهورى اسلامى ایران به تعقیب روابط بین المللى و منافع خود مى پردازد از چند بعد مهم دچار تحول شده است: تغییر در شرایط تولید، انتشار و دسترسى به اطلاعات در اثر پیشرفت هاى دهه اخیر در فنآورى ارتباطى و اطلاعاتى ،این تحول هم پتانسیل آن را دارد که انحصار دستگاه سیاست خارجى بر حجم و جریان اطلاعات خارجى نسبت به کشور را تحلیل برد و هم با ایجاد شرایط اضافه بار اطلاعاتى، تصمیم گیرى در عرصه سیاست خارجى را تا حد زیادى پیچیده مى سازد. دلیل این پیچیدگى ، افزایش عدم قطعیت (Uncertainty) است. بازمهندسی فرایند های کسب و کار به عنوان بک راه حل جدید برای برون رفت از چالش های توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد هماهنگی بیشتر با ساختار سازمان و کاربری مناسب آن است که برای تغییر وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. لذا با امکان سنجی طراحی و استقرار مهندسی مجدد در سازمان که شامل مواردی همچون: ضروریات، ویژگیها، مزایا، عوامل شکست، پیش بینی تغییرات ناشی از استقرارو … می توان به سوی مطلوب حرکت نمود که در این مقاله سعی شده تا با توضیح هر مرحله از موارد یادشده، زمینه شناسائی و گرایش سازمانها به این سبک مهم مدیریتی را مهیا نمود.