سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی داداشی –
مسعود علی دوست –
علیرضا قدرتی –
شهریار صبح زاهدی –

چکیده:

با توجه به مسائلی نظیر تخریب منابع طبیعی و وجود مشکلات اقتصادی – اجتماعی در سطح روستاها از قبیل کمبود درآمد، بیکاری و مهاجرت و سایر مشکلات روستائیان و همچنین هزینه هایی که جامعه و دولت از بابت تخریب منابع طبیعی و فقروبیکاری روستائیان تحمل می‌کند. از طرف دیگر با درنظر گرفتن تجربیات سایر مناطق کشور و جهان و پیشنهادات تحقیقاتی و بررسیهای به عمل آمده که راه حل اینگونه مشکلات را مشارکت روستائیان در فعالیتهای مختلف اقتصادی،اجتماعی در سطح روستاها از جمله فعالیتهای آبخیزداری می‌دانند، و همچنین اجرای عملیات بیولوژیکدر سطح ۹۲۵۰۰ هکتار از اراضی گیلان طی یک دهه اخیر توسط مدیریت آبخیزداری گیلان و هزینه هایی که این عملیات از نظر مالی ، محیطی و اجتماعی دربر دارد ,به نظر می آید موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری منوط به همکاری مستمر روستائیان است، لذا در این مطالعه به بررسی میزان مشارکت روستائیان در موفقیت عملیات بیولوژیک آبخیزداری گیلان پرداخته شده است. در بررسی تحلیل میدانی از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و متغیرهای مستقل مورد بررسی عبارتند از: میزان آگهی مردم از عملیات بیولوژیک، نگرش مردم نسبت به طرحهای بیولوژیک، نحوه انتقال اطلاعات، نحوه مشارکت، انگیزه مشارکت، میزان آموزش بهره برداران در زمینه های آبخیزداری، میزان استفاده از تسهیلات بانکی،.. و متغیر وابسته ما در درجه اول میزان مشارکت روستائیان در عملیات بیولوژیک آبخیزداری بوده است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل پیشگفته قرار دارد در مرحله نهائی رابطه بین میزان مشارکت روستائیان به عنوانمتغیر مستقل و میزان موفقیت طرحهای بیولوژیک آبخیزداری به عنوانمتغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مذکور طی سوالاتی براساس طیف لیکرت (سوالات ۵ گزینه ای) طبقه بندی و رتبه بندی گردیدند جامعه آماری را ساکنان روستاهایی که در فعالیتهای بیولوژیکی مشارکت نموده‌اند تشکیل می‌دهند. که به دلیل گستردگی جامعه آماری، اقدام به نمونه گیری شده و حدود ۲۰ درصد از کل مناطقی که عملیات بیولوژیکی با مشارکت مردم صورت گرفته به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در نهایت چهار منطقه یا عرصه نهالکاری شده با مشارکت مردم انتخاب و عملیات تحقیق در منطقه انجام شد. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS ، پردازش آماری داده ها انجام و نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری بین متغیر های نستقل و وابسته را نشان داد .