سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی هدایت زاده – شرکت مهندسین مشاور گسترش فرایند شریف
داود رشتچیان – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ایران در دو دهه اخیر، شاهد رشد سریع صنعت بوده است. با چنین رشدی سریع، برخی از زیرساختهای فرهنگی ومدیریتی همچون مدیریت ایمنی و مدیریت ارزش جایگاه شایسته خود را نیافتهاند. در این مقاله سعی شده است به بررسی علل و پیامدهای عدم گزارش و انتشار حوادث صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان یکی از نخستین معضلاتی را که پیش روی محققان قرار میگیرد، پرداخته شود. با ارایه نمونههایی از وضعیت زیرساختها و برخی حوادث در ایران و جهان دلایل این جریان تشریح شده است که به این شرح میباشند: نبودن فرهنگ تجربه گیری از حوادث گذشته، جامع نبودن قوانین و بروزرسانی آنها، سازمانهای نظارتی، دولتی بودن صنعت، ناکارآمدی شرکتهای بیمهای، تلقی امنیتی از اطلاعات ایمنی، عدم جامعیت پایگاه دادههای حوادث. در جهت فائق آمدن بر این معضل، پیشنهاداتی نیز ارایه گشته است که عمده آنها به تغییر فرهنگ از طریق آموزش، اصلاح ضوابط و ساختار سازمانی و نیز زیرساختهای کشوری اشاره دارد.