سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کلینی – کارشناس ارشد متالورژی مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان

چکیده:

فولاد SAE 8620 جزء فولادهای سختی سطحی شونده است که از جمله کاربردهای آن در ساخت چرخ دنده و برخی اجزاء اتومبیل می باشد . در فرایند تولید، دانه های فریت و مناطق پرلیتی ب هصورت باندهای متنـاوب فریـت و پرلیت آرایش می یابند که ساختاری نامطلوب است . در ایـن پـژوهش سـعی شـد کـه بـا اصـ لاح سـیکل عملیـات حرارتی آنیل ایزوترمال انجام شـده روی قطعـات از بانـدی شـدن فریـت و پرلیـت در سـاختار جلـوگیری شـود و ساختاری همگن بدست آید . بهاین منظور، نمونههـایی از فـولاد مـورد نظـر در حالـت ریختگـی و آهنگـری شـده انتخاب گردید . تأثیر دما و زمان و سرعت سرد شدن در عملیا ت حرارتی آنیـل ایزوترمـال بـر سـاختار نمونـه هـای آهنگری شده مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان میداد که با افزایش دمـای آسـتنیته کـردن و افـزایشسـرعت سرد کردن، تمایل برای باندی شـدن سـاختار کـاهش مـی یابـد . افـزایش سـرعت سـرد کـردن در عملیـات آنیـلایزوترمال تا زیر دمای A1 بهوسیله حمام نمک مذاب با دمای مورد نظر انجام گرفت .