سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب نظرنژاد – هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه صندوق پستی ۱۶۵

چکیده:

حوزه آبخیز دریاچه ارومیه .از نظر تقسیم بندی هیدرولوژیکی ایران بخشی از مجموعه حوزه آبریز مرکزی می باشد .درچند سال اخیر تراز آب دریاچه نسبت به میانگین دراز مدت کاهش بیسیار زیادی داشته است .در بسیاری از تحلیل ها عل این کاهش را طرح های عمرانی و سدسازی در روی رودخانه های این حوزه دانسته اند،در حالی که عوامل دیگری در این کاهش موثر بوده اند مانند بارش در سالهای اخیر،کاهش جریان رودخانه ها ،افزایش درجه حرارت و درنتیجه افزایش تبخیر از سطح آب ، خشکسالی های اخیر ، افزایش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت کشاورزی و صنعت وآبزی پروری . باشدو مقدار بارندگی سالهای اخیر نسبت به دراز مدت کاهش فاحشی داشته است بطور یکه در سال ابی۷۹-۷۸ میزان کاهش جریان در ایستگاه های هیدرومتری بین ۳۲ تا ۹۷ درصد و در سال آبی ۸۰-۷۹ میزان کاهش بین ۲۹ تا ۱۰۰ درصد بوده است . بعد از سال آبی ۷۳-۷۲جریان ورودی به دریاچه سیرنزولی داشته و کلیه مقادیر آبدهی سالها کمتر از میانگین دوره بوده است . با بررسی آمار مشخص می شود با افزایش دما و کاهش بارندگی در سالهای اخیر میزان تبخیر از سطح آزاد آب نیز افزایش یافته است.